0:00
0:00

فصل   26

[مزمور داود]

  ای خداوند، مرا داد بده زیرا که من در کمال خود رفتار نموده‌ام و بر خداوند توکل داشته‌ام، پس نخواهم لغزید.
2  ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما. باطن و قلب مرا مصفّی گردان.
3  زیرا که رحمت تو در مدّ نظر من است و در راستی تو رفتار نموده‌ام؛
4  با مردان باطل ننشستهام و با منافقین داخل نخواهم شد.
5  از جماعت بدکاران نفرت می‌دارم و با طالحین نخواهم نشست.
6  دستهای خود را در صفا می‌شویم. مذبح تو را ای خداوند طواف خواهم نمود،
7  تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم.
8  ای خداوند محل خانهٔ تو را دوست می‌دارم و مقام سکونت جلال تو را.
9  جانم را با گناهکارانجمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خونریز،
10  که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است.
11  و امّا من در کمال خود سالک می‌باشم. مرا خلاصی ده و بر من رحم فرما.
12  پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعتها متبارک خواهم خواند.