0:00
0:00

فصل   98

[مزمور]

  برای خداوند سرود تازه بسرایید زیرا کارهای عجیب کرده است. دست راست و بازوی قدّوس او، او را مظّفر ساخته است.
2  خداوند نجات خود را اعلام نموده، و عدالتش را به نظر امّت‌ها مکشوف کرده است.
3  رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یاد آورد. همهٔ اقصای زمین نجات خدای ما را دیده‌اند.
4  ای تمامی زمین، خداوند را آواز شادمانی دهید. بانگ زنید و ترنّم نمایید و بسرایید.
5  خداوند را با بربط بسرایید! با بربط و با آواز نغمات!
6  با کَرِنّاها و آواز سرنا! به حضور یهوهپادشاه آواز شادمانی دهید!
7  دریا و پری آن بخروشد! ربع مسکون و ساکنان آن!
8  نهرها دستک بزنند! و کوه‌ها با هم ترنّم نمایند.
9  به حضور خداوند زیرا به داوری جهان می‌آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومها را به راستی.