0:00
0:00

فصل   87

[مزمور و سرود بنیقورح]

  اساس او در کوه‌های مقدّس است
2  .2 خداوند دروازه‌های صهیون را دوست می‌دارد، بیشتر از جمیع مسکنهای یعقوب.
3  سخنهای مجید دربارهٔٔ تو گفته می‌شود، ای شهر خدا! سِلاه.
4  رَهَبْ و بابل را از شناسندگان خود ذکر خواهم کرد. اینک، فلسطین و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است.
5  و دربارهٔٔ صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شده‌اند. و خود حضرت اعلی آن را استوارخواهد نمود.
6  خداوند چون امّت‌ها را می‌نویسد، ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولد شده است، سِلاه.
7  مغنیان و رقصکنندگان نیز. جمیع چشمه‌های من در تو است.