0:00
0:00

فصل   124

[سرود درجات از داود]

  اگر خداوند با ما نمی‌بود، اسرائیل الآن بگوید؛
2  اگر خداوند با ما نمی‌بود، وقتی‌که آدمیان با ما مقاومت نمودند،
3  آنگاه هر آینه ما را زنده فرو می‌بردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود.
4  آنگاه آبها ما را غرق می‌کرد و نهرها بر جان ما می‌گذشت.
5  آنگاه آبهای پر زور، از جان ما می‌گذشت.
6  متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت.
7  جان ما مثل مرغ از دام صیّادان خلاص شد. دام گسسته شد و ما خلاصییافتیم.
8  اعانت ما به نام یهوّه است، که آسمان و زمین را آفرید.