0:00
0:00

فصل   131

[سرود درجات از داود]

  ای خداوند، دل من متکبّر نیست و نه چشمانم برافراشته و خویشتن را به کارهای بزرگ مشغول نساختم، و نه به کارهایی که از عقل من بعید است.
2  بلکه جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچهای از شیر باز داشته شده، نزد مادر خود. جانم در من بود، مثل بچه از شیر بازداشته شده.
3  اسرائیل بر خداوند امیدوار باشند، از الآن و تا ابدالآباد.