0:00
0:00

فصل   122

[سرود درجات از داود]

  شادمان می‌شدم چون به من می‌گفتند، به خانهٔ خداوند برویم.
2  پایهای ما خواهد ایستاد، به اندرون دروازه‌های تو، ای اورشلیم!
3  ای اورشلیم که بنا شده‌ای مثل شهری که تماماً با هم پیوسته باشد،
4  که بدانجا اسباط بالا می‌روند، یعنی اسباط یاه، تا شهادت باشد برای اسرائیل و تا نام یهوّه را تسبیح بخوانند.
5  زیرا که در آنجا کرسیهای داوری بر پا شده است، یعنی کرسیهای خاندان داود
6  .6 برای سلامتی اورشلیم مسألت کنید. آنانیکه تو را دوست می‌دارند، خجسته حال خواهند شد.
7  سلامتی در باره‌های تو باشد، و رفاهیّت در قصرهای تو.
8  به خاطر برادران و یاران خویش، می‌گویم که سلامتی بر تو باد.
9  به خاطرخانهٔ یهوّه خدای ما، سعادت تو را خواهم طلبید.