0:00
0:00

فصل   149

 هلّلویاه! خداوند را سرود تازهبسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدّسان!
2  اسرائیل در آفریننده خود شادی کنند و پسران صهیون در پادشاه خویش وجد نمایند.
3  نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود او را بسرایند.
4  زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسکینان را به نجاتْ جمیل می‌سازد.
5  مقدّسان از جلال فخر بنمایند. و بر بسترهای خود ترنّم بکنند.
6  تسبیحات بلند خدا در دهان ایشان باشد. و شمشیر دو دمه در دست ایشان.
7  تا از امّت‌ها انتقام بکشند و تأدیبها بر طوایف بنمایند.
8  و پادشاهان ایشان را به زنجیرها ببندند و سروران ایشان را به پابندهای آهنین.
9  و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجرا دارند. این کرامت است برای همهٔ مقدّسان او. هلّلویاه!