0:00
0:00

فصل   150

 هلّلویاه! خدا را در قدس او تسبیحبخوانید. در فلکِ قوّت او، او را تسبیح بخوانید!
2  او را به‌سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید.
3  او را به آواز کَرِنّا تسبیحبخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید.
4  او را با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید.
5  او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوشصدا تسبیح بخوانید.
6  هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هلّلویاه!