0:00
0:00

فصل   111

 هلّلویاه! خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت.
2  کارهای خداوند عظیم است، و همگانی که به آنها رغبت دارند در آنها تفتیش می‌کنند.
3  کار او جلال و کبریایی است و عدالت وی پایدار تا ابدالآباد.
4  یادگاری برای کارهای عجیب خود ساخته است. خداوند کریم و رحیم است.
5  ترسندگان خود را رزقی نیکوداده است. عهد خویش را به یاد خواهد داشت تا ابدالآباد.
6  قوّت اعمال خود را برای قوم خود بیان کرده است تا میراث امّت‌ها را بدیشان عطا فرماید.
7  کارهای دستهایش راستی و انصاف است و جمیع فرایض وی امین.
8  آنها پایدار است تا ابدالآباد. در راستی و استقامت کرده شده.
9  فدیهای برای قوم خود فرستاد و عهد خویش را تا ابد امر فرمود. نام او قدّوس و مهیب است.
10  ترس خداوند ابتدای حکمت است. همهٔ عاملین آنها را خردمندی نیکو است. حمد او پایدار است تا ابدالآباد.