0:00
0:00

فصل   82

[مزمور آساف]

  خدا در جماعت خدا ایستاده است، در میان خدایان داوری می‌کند،
2  تا به کی به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سِلاه.
3  فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید.
4  مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را از دست شریران خلاصی دهید.
5  نمی‌دانند و نمی‌فهمند و در تاریکی راه می‌روند و جمیع اساس زمین متزلزل می‌باشد.
6  من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی.
7  لیکن مثل آدمیان خواهید مرد و چون یکی از سروران خواهید افتاد!
8  ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیرا که تو تمامیِ امّت‌ها را متصرف خواهی شد.