0:00
0:00

فصل   129

[سرود درجات]

  چه بسیار از طفولیّتم مرا اذیّت رسانیدند. اسرائیل الآن بگویند،
2  چه بسیار از طفولیّتم مرا اذیّت رسانیدند. لیکن بر من غالب نیامدند.
3  شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارهای خود را دراز نمودند.
4  امّا خداوند عادل است و بندهای شریران را گسیخت.
5  خجل و برگردانیده شوند همهٔ کسانی که از صهیون نفرت دارند.
6  مثل گیاه بر پشتبامها باشند، که پیش از آن که آن را بچینند میخشکد.
7  که درونده دست خود را از آن پر نمی‌کند و نه دسته بند آغوش خود را.
8  و راه‌گذران نمی‌گویند برکت خداوند بر شما باد. شما را به نام خداوند مبارک می‌خوانیم.