0:00
0:00

فصل   96

 زمین خداوند را بسرایید!
2  خداوند را بسرایید و نام او را متبارک خوانید! روز به روز نجات او را اعلام نمایید.
3  در میان امّت‌ها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قومها.
4  زیرا خداوند عظیم است و بی‌نهایت حمید. و او مهیب است بر جمیع خدایان.
5  زیراجمیع خدایانِ امّت‌ها بتهایند، لیکن یهوه آسمانها را آفرید.
6  مجد و جلال به حضور وی است و قوّت و جمال در قدس وی.
7  ای قبایل قوم ها خداوند را توصیف نمایید! خداوند را به جلال و قوّت توصیف نمایید!
8  خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید! هدیه بیاورید و به صحنهای او بیایید!
9  خداوند را در زینت قدوسیّت بپرستید! ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید!
10  در میان امّت‌ها گویید خداوند سلطنت گرفته است. ربع مسکون نیز پایدار شد و جنبش نخواهد خورد. قومها را به انصاف داوری خواهد نمود.
11  آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد. دریا و پری آن غرش نماید.
12  صحرا و هر چه در آن است، به وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود
13  به حضور خداوند زیرا که می‌آید، زیرا که برای داوری جهان می‌آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومها را به امانت خود.