0:00
0:00

فصل   130

[سرود درجات]

  ای خداوند از عمق‌ها نزد تو فریاد برآوردم.
2  ای خداوند! آواز مرا بشنو و گوشهای تو به آواز تضرّع من ملتفت شود.
3  ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند که به حضور تو بایستد؟
4  لیکن مغفرت نزد توست تا از تو بترسند.
5  منتظر خداوند هستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم.
6  جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح؛ بلی زیاده از منتظران صبح.
7  اسرائیل برای خداوند امیدوار باشند زیرا که رحمت نزد خداوند است و نزد اوست نجات فراوان.
8  و او اسرائیل را فدیه خواهد داد، از جمیع گناهان وی.