0:00
0:00

فصل   120

[سرود درجات]

  نزد خداوند در تنگی خود فریاد کردم و مرا اجابت فرمود.
2  ای خداوند جان مرا خلاصی ده از لب دروغ و از زبان حیلهگر.
3  چه چیز به تو داده شود و چه چیز بر تو افزوده گردد، ای زبان حیلهگر؟
4  تیرهای تیز جبّاران با اخگرهای طاق!
5  وای بر من که در ماشک مأوا گزیده‌ام و در خیمه‌های قیدار ساکن شده‌ام.
6  چه طویل شد سکونت جان من با کسی که سلامتی را دشمن می‌دارد!
7  من از اهل سلامتی هستم، لیکن چونسخن می‌گویم، ایشان آماده جنگ می‌باشند.