0:00
0:00

فصل   114

 اجنبی زبان،
2  یهودا مَقْدَس او بود و اسرائیل محّل سلطنت وی.
3  دریا این را بدید و گریخت و اردن به عقب برگشت.
4  کوه‌ها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل بره‌های گله.
5  ای دریا تو را چه شد که گریختی؟ و ای اردن که به عقب برگشتی؟
6  ای کوه‌ها که مثل قوچها به جستن درآمدید و ای تلها که مثل بره‌های گله.
7  ای زمیناز حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب.
8  که صخره را دریاچه آب گردانید و سنگ خارا را چشمه آب.