0:00
0:00

поглавље 105

Hvalite Gospoda; glasite ime Njegovo; javljajte po narodima dela Njegova.
2 Pevajte Mu i slavite Ga; kazujte sva čudesa Njegova.
3 Hvalite se svetim imenom Njegovim; nek se veseli srce onih koji traže Gospoda.
4 Tražite Gospoda i silu Njegovu, tražite lice Njegovo bez prestanka.
5 Pamtite čudesa Njegova koja je učinio, znake Njegove i sudove usta Njegovih.
6 Seme Avramovo sluge su Njegove, sinovi Jakovljevi izabrani Njegovi.
7 On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi Njegovi.
8 Pamti uvek zavet svoj, reč, koju je dao na hiljadu kolena.
9 Šta je zavetovao Avramu, i za šta se kleo Isaku.
10 To je postavio Jakovu za zakon, i Izrailju za zavet večni,
11 Govoreći: Tebi ću dati zemlju hanansku u nasledni deo.
12 Tada ih još beše malo na broj, beše ih malo, i behu došljaci.
13 Idjahu od naroda do naroda, iz jednog carstva k drugom plemenu.
14 Ne dade nikome da im naudi, i karaše za njih careve:
15 "Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla."
16 I pusti glad na onu zemlju; i potre sav hleb što je za hranu.
17 Posla pred njima čoveka; u roblje prodan bi Josif.
18 Okovima stegoše noge njegove, gvoždje tištaše dušu njegovu,
19 Dok se steče reč njegova, i reč Gospodnja proslavi ga.
20 Posla car i odreši ga; gospodar nad narodima, i pusti ga.
21 Postavi ga gospodarem nad domom svojim, i zapovednikom nad svim što imaše.
22 Da vlada nad knezovima njegovim po svojoj volji, i starešine njegove urazumljuje.
23 Tada dodje Izrailj u Misir, i Jakov se preseli u zemlju Hamovu.
24 I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačeg od neprijatelja njegovih.
25 Prevrnu se srce njihovo te omrznuše na narod Njegov, i činiše lukavstvo slugama Njegovim.
26 Posla Mojsija, slugu svog, Arona izabranika svog.
27 Pokazaše medju njima čudotvornu silu Njegovu i znake Njegove u zemlji Hamovoj.
28 Pusti mrak i zamrači, i ne protiviše se reči Njegovoj.
29 Pretvori vodu njihovu u krv, i pomori ribu njihovu.
30 Provre zemlja njihova žabama, i kleti careva njihovih.
31 Reče, i dodjoše bubine, uši po svim krajevima njihovim.
32 Mesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu.
33 I pobi čokote njihove i smokve njihove, i potre drveta u krajevima njihovim.
34 Reče, i dodjoše skakavci i gusenice nebrojene;
35 I izjedoše svu travu po zemlji njihovoj, i pojedoše rod u polju njihovu.
36 I pobi sve prvence u zemlji njihovoj, prvine svakog truda njihovog.
37 Izvede Izrailjce sa srebrom i zlatom, i ne beše sustala u plemenima njihovim.
38 Obradova se Misir izlasku njihovom, jer strah njihov beše na nj pao.
39 Razastre im oblak za pokrivač, i oganj da svetli noću.
40 Moliše, i posla im prepelice, i hlebom ih nebeskim hrani.
41 Otvori kamen i proteče voda, reke protekoše po suvoj pustinji.
42 Jer se opominjaše svete reči svoje k Avramu, sluzi svom.
43 I izvede narod svoj u radosti, izbrane svoje u veselju.
44 I dade im zemlju naroda i trud tudjinaca u nasledstvo.
45 Da bi čuvali zapovesti Njegove, i zakone Njegove pazili. Aliluja.