Bap 100

Eý, bütin ýer ýüzi, Rebbe heşelle kakyň.
2 Rebbe şatlyk bilen siz gulluk ediň, nagma aýdyp, Onuň gaşyna baryň.
3 Beýik Hudaýdyr, siz muny biliň. Bizi Ol ýaratdy, biz-de Onuňky, biz – örüsiniň goýunlary we Onuň halky.
4 Derwezelerinden giriň şükürler bilen, howlularyna – öwgüler bilen. Oňa şükür ediň, adyna alkyşlar aýdyň.
5 Çünki Reb ýagşy, Onuň söýgüsi dowam edýär ebedi, wepadarlygy – nesillerboýy.