Bap 89

Ýa Reb, elmydama Seniň söýgiňe nagma aýdaryn, dilim wepadarlygyňy beýan eder nesilden-nesle.
2 Diýdim: «Seniň söýgiň baky berkarar, wepadarlygyň gökler deý mäkäm».
3 Diýdiň: «Saýlanym bilen Men äht baglaşdym. Öz gulum Dawuda Men kasam etdim:
4 „Ebedi berkarar ederin seniň nesliňi, nesillerboýy bina ederin seniň tagtyňy“». Sela
5 Ýa Reb, gökler öwgi aýtsyn gudratlaryňa, mukaddesler mejlisinde – wepadarlygyňa.
6 Çünki göklerde Rebbe taý geljek barmy? Ylahy barlyklaryň arasynda Reb deýin barmy?
7 Hudaý mukaddesler maslahatynda örän haýbatly, töweregindäkileriniň hemmesinden wehimli.
8 Ýa Hökmürowan Beýik Hudaý! Sen dek, ýa Reb, kuwwatly barmy? Wepadarlygyň gurşaýar Seni.
9 Guduzlan deňze ýöredýäň Öz hökümiňi, tolkunlary möwjände, köşeşdirýäň olary.
10 Sen maslyk kimin mynjyratdyň Rahaby, güýçli goluň bilen pytratdyň ýagylaryňy.
11 Gökler Seniňki, ýer-de Seniňki, Sen berkarar etdiň älemi, ondaky ähli zatlary.
12 Sen ýaratdyň demirgazygy we günortany, Tabor, Hermon şatlykly taryplaýar Seniň adyňy.
13 Bardyr Seniň kuwwatly goluň, Seniň eliň güýçli, goluň belentdir.
14 Seniň tagtyň düýbi – dogrulyk hem-de adyllyk, öňüňden ýöreýär – söýgi hem wepalylyk.
15 Şatlyk şowhunyny bilýän halk nähili bagtly! Ýa Reb, olar Seniň ýüzüňiň nurunda gezýär!
16 Uzakly gün Seni arşa çykarýar, dogrulygyň arkaly olar beýgelýär.
17 Çünki güýçleriniň şöhraty – Sensiň, hoşamaýlygyň bilen beýgelýär biziň güýjümiz.
18 Biziň galkanymyz – Rebbiňki, şamyzy Ysraýylyň Mukaddesi belledi.
19 Sen bir wagtlar aýanlykda sadyklaryňa şeýle diýipdiň: «Men edermene kömek berdim, Men halkyň içinden ony saýladym.
20 Men Öz gulum Dawudy tapdym, başyna mukaddes ýagymy çalyp, ony saýladym.
21 Elim elmydama ony söýgetlär, golum hem ony kuwwatlandyrar.
22 Duşman ony aldawa salmaz, erbet adam oňa hiç sütem etmez.
23 Duşmanlaryny öňünde weýran ederin, ony ýigrenýänleri gyryp taşlaryn.
24 Onuň bilen bolar söýgim, wepadarlygym, Meniň adym bilen onuň güýji beýgeler.
25 Onuň elini goýaryn deňiz üstünde, Onuň goluny – derýalaryň üstünde.
26 Ol batly gygyryp diýer: „Sen – meniň Atam Hudaýym, gutulyş Gaýam!“
27 Men nowbaharlygy oňa bererin, ony dünýä şalarynyň iň beýigi ederin.
28 Öz wepaly söýgimi onuň üçin baky saklaryn, onuň bilen eden ähtime sadyk galaryn.
29 Men ebedi berkarar ederin onuň neslini, gökleriň günleri deý – onuň tagtyny.
30 Eger ogullary Meniň parzlarymdan ýüz öwürseler, adalatly hökümlerime görä ýöremeseler,
31 Meniň parzlarymy saklamasalar, tabşyryklarymy berjaý etmeseler,
32 taýak bilen jezalandyraryn etmişlerini, gamçy bilen – olaryň günälerini.
33 Emma Dawutdan aýyrmaryn söýgimi, Men wepadarlygyma galplyk etmerin.
34 Öz eden ähtimi Men bozmaryn, agzymdan çykan sözden dänmerin.
35 Bir gezek Öz mukaddesligimden ant içdim: Dawuda ýalan sözlemerin Men.
36 Onuň nesli dowam eder ebedi, Meniň gaşymda onuň tagty – Gün ýaly.
37 Gökde sadyk şaýatlyk bolan, baky berkarar edilen Aý ýaly bolar». Sela
38 Emma Sen ony taşladyň, kabul etmediň, Öz seçip saýlanyňa Sen gaharlandyň.
39 Öz guluň bilen eden ähtiňden dändiň, onuň jygasyny tozana gardyň.
40 Onuň ähli diwarlaryny ýumurdyň, berkitmelerini wes-weýran etdiň.
41 Ötegçileriň ählisi ony talaýar, gülki boldy ol goňşularyna.
42 Ýagylaryny ondan üstün çykartdyň, onuň duşmanlaryny Sen begendirdiň.
43 Onuň gylyjynyň tygyny yza öwürdiň, söweşde ony Sen hiç goldamadyň.
44 Şan-şöhratynyň soňuna çykdyň, onuň tagtyny ýere pylçadyň.
45 Ýaşlyk günlerini Sen gysga etdiň, ony utanja goýduň. Sela
46 Ýa Reb, ýüzüňi gizlejek haçana çenli? Sen Özüňi gizlejekmi ebedi? Haçana çenli gazabyň ýandyrar ot-alaw ýaly?
47 Sen ýadyňa sal ömrümiň gysgadygyny. Haýsy panylyk üçin ýaratdyň bar ynsan ogullaryny?
48 Heý-de ýaşap, ölüm ýüzüni görmeýän barmy? Ölüler dünýäsiniň penjesinden gutulan barmy? Sela
59 Ýa Taňry, Seniň öňki söýgiň nirede? Sen wepadarlygyňda äht etdiň-ä Dawuda.
50 Ýa Taňry, ýatla bendeleriňiň ryswalygyny, köp halklaryň sögünjini gursagymda göterişimi,
51 Ýa Reb, Seniň ýagylaryňyň ýaňsylaýşyny, seçip saýlanyňyň her ädimini ýaňsylaýşyny.
52 Reb alkyşa mynasyp asyrlarboýy! Omyn! Omyn!