Bap 45

Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysyna. «Liliýa» äheňinde aýdylýan. Koragyň nesilleriniň maskili. Söýgi nagmasy.
2 Ýagşy sözler joşýar meniň kalbymdan, düzen şygyrlarymy patyşa aýdyp berýärin; dilim çalasyn ýazyjynyň galamy kimin.
3 Ynsan ogullarynyň içinde iň görmegeýi sen, merhemet saçylýar seniň diliňden; şoňa görä Hudaý seni baky ýalkady.
4 Eý, edermen, dak gylyjy biliňe, beslen şöhratyňa hem-de şanyňa.
5 Hakykat, pespällik, dogrulyk üçin, sen öz şanyňda ýeňişli atlan; seniň goluň gudrat görkezsin.
6 Oklaryň duşmanlaryňyň ýüregine sanjylar; seniň aýaklaryňyň astyna halklar ýykylar.
7 Eý, patyşa, Hudaýyň saňa beren şalygy, dowam eder baky ebedi, Seniň şalyk hasaň – adalatlylyk hasasy.
8 Sen dogrulygy söýüp, ýigrenýärsiň erbetligi. Şonuň üçin Hudaý, seniň Hudaýyň, seni ýoldaşlaryň içinden seçip saýlady, başyňa şatlyk ýagyny çaldy.
9 Eginbaşyň mür, aloe, dalçyn yslydyr; pil süňküne bezelen köşklerden ýaňlanýan sazlar seni şat edýär.
10 Şa gyzlary bardyr hormatly zenanlaryňyň içinde, opyr tyllasyna beslenen şa gyzy dur seniň sagyňda.
11 Eý, şa gyzy, diňle, oýlan hem-de gulak goý, sen öz halkyňy, ataň öýüni unut.
12 Şa arzuwlar seniň gözelligiňi, ol seniň hojaýynyň, oňa tagzym et.
13 Sur şasynyň gyzy saňa sowgat getirer, halkyň barly adamlary göwnüňi awlar.
14 Şa gyzy ne gözel öz köşgünde! Onuň lybaslary altyn-zerden dokalan.
15 Ol al-elwan lybasda şa ýanyna eltiler, onuň kenizleri, ulugyzlar şa gaşyna eltiler.
16 Şatlyk-şagalaň bilen getirilýärler, patyşanyň köşgüne olar girýärler.
17 Ogullaryň geçer seniň atalaryňyň ornuna, olary hökümdar bellärsiň tutuş ýeriň ýüzüne. [18] Men nesilden-nesle yglan etjek adyňy, şoňa görä, elmydama we baky halklar seni şükürlere beslärler.