Bap 12

Aýdymçylar toparynyň ýolbaşçysyna. Sekiz kirişli saz guralynda çalynýan Dawudyň mezmury.
2 Halas et, ýa Reb, sadyk adam galmady, adamzat arasyndan ynamdarlar ýitirim boldy.
3 Olar biri-birine ýalan sözleýär; ýaranjaň dilleri ikigepli gürleýär.
4 Goý, Reb ähli ýaranjaň agyzlary, badyhowa gürleýän dilleri kessin.
5 Olar şeýle diýýär: «Dilimiz arkaly üstün çykarys, agyz özümiziňki – kim bize hojaýyn çykýan?»
6 Garyplaryň ezilişinden, mätäçleriň ahyndan ýaňa Reb şeýle diýýär: «Men şu pursat turaryn, olary küýseýän howpsuzlygyna gowuşdyraryn».
7 Rebbiň sözleri sap sözlerdir, toýun küresinde arassalanyp, ýedi gezek saplanan kümüş kimindir.
8 Erbetler gezýär ähli ýerlerde, adamzat ýamanlyga hormat goýanda.
9 Ýa Reb, Sen bize pena bolarsyň, bizi bu adamlardan baky gorarsyň.