Bap 110

Hudaý rebbime şeýle sözledi: «Duşmanlaryňy aýagyňyň astyna serýänçäm, Meniň sagymda otur».
2 Reb Siýondan uzadar şalyk hasaňy, duşmanlaryňa ýöret sen öz hökümiňi.
3 Söweş günüňde gerçekleriň mukaddes şöhrata beslenip, meýletin bolar, ýaşlygyň säher çygy deý dolanyp geler.
4 Reb ant içdi, Ol ondan dänmez: «Mäliksadygyň derejesindäki müdimilik ruhanysyň sen».
5 Taňry seniň tarapdaryňdyr: Ol gazaba münen gününde şalary kül-peýekun eder.
6 Reb milletlere höküm çykarar, olaryň ýurduny läşlerinden doldurar. Ol tutuş ýeriň ýüzünde baştutanlary kül-peýekun eder.
7 Sen bolsa ýoldaky çeşmeden içersiň, şoňa görä, sen başyňy belent tutarsyň.