Bap 131

Ýa Reb, meniň ýüregimde tekepbirlik ýok, gözlerim hem ulumsylyk bilen garanok, Düşünip bilmeýän juda beýik işlere men ulaşamok.
2 Tersine, süýtden aýrylan çagany enäniň köşeşdirişi deý, janyma basalyk berdim we köşeşdirdim,.
3 Eý, Ysraýyl, Rebbe bagla öz umydyňy, şindiden asyrlarboýy!