Bap 126

Reb Siýonyň abadanlygyny dikelden wagty, bu bize bir düýş kimin göründi.
2 Şonda gülküden doludy biziň agzymyz, şatlyk şowhunyndan – biziň dilimiz. Şonda milletler arasynda şeýle diýildi: «Reb olara beýik işleri etdi».
3 Reb bize beýik işleri etdi, şoňa görä, biz şatlykdan doly.
4 Ýagşyň çöli gülzarlyga öwrüşi kimin, ýa Reb, gaýtar bize öňki abadanlygy.
5 Gözýaş bilen ekin ekenler, heşelle kakyp, hasyl orarlar.
6 Tohumly çuwallary aglap göterip barýan, desselerini göterip, şatlyk bilen dolanar.