Bap 121

Gözlerimi daga aýlaýan maňa ýardam nireden geler?
2 Ýardam geler ýeri, gögi ýaradan Rebden.
3 Ol seniň aýagyňy taýdyrmaz, seni goraýan Hudaý irkilmez.
4 Seret, Ysraýyly goraýan Hudaý ne uklar, ne-de irkiler.
5 Reb seniň Arkadagyňdyr, Reb sagyňdaky kölegäňiňdir.
6 Günortan çagy Gün seni urmaz, gijesine Aý zeper ýetirmez.
7 Reb seni bela-beterden gorar, Ol seniň janyňy gorar.
8 Şindiden asyrlarboýy, Reb gorar girişiňi hem çykyşyňy.