Bap 88

Ýa Reb, meni halas eýleýän Hudaý, gije-gündiz gaşyňda dat-perýat etdim.
2 Seniň huzuryňa barsyn doga-dilegim, diňle meniň dat-perýadymy.
3 Çünki muşakgatlardan doludyr janym, ölüler dünýäsine golaýlandyr meniň ömrüm.
4 Men gabra inip barýanlardan saýyldym, bir mejalsyz adam dek boldum.
5 Men ölüler arasyna taşlanyp, Seni indi asla ýada salmaýan, Seniň eliňden uzaga düşüp, gabyrda ýatan jeset dek boldum.
6 Sen meni gabryň düýbünde, tümlükde, çuňlukda goýduň.
7 Seniň gazabyňyň labyry üstüme indi, ähli tolkunlaryň meni ýumurdy. Sela
8 Dost-ýaranlarymdan meni aýyrdyň, meni olara ýigrenji etdiň. Daşymdan baglanan, çykyp bilmeýän.
9 Hasratdan ýaňa küteldi gözüm, ýa Reb, her gün Seni çagyrdym, men ellerimi Saňa uzatdym.
10 Sen gudratlary merhumlara etjekmi? Ölüler Saňa öwgi aýdarmy? Sela
11 Seniň söýgiň jar edilermi gabyrda, Seniň wepadarlygyň – heläkçilik ýerinde?
12 Gudratlaryň bilinýärmi tümlükde, Seniň dogrulygyň – unudylma ýurdunda?
13 Men bolsa, ýa Reb, Saňa perýat edýärin, ir säherde Saňa doga edýärin.
14 Ýa Reb, näme üçin ret edýäň meni? Näme üçin gizleýäň menden ýüzüňi?
15 Men çagalykdan bäri görgüli, ölüm halynda, howplaryňa uçrap, umytdan düşdüm.
16 Seniň gazabyň üstüme indi, wehimiňiň hüjümleri meni ýumurdy.
17 Olar uzakly gün sil dek gabaýar, ähli tarapdan töweregimi gurşaýar.
18 Uzaklaşdyrdyň menden dostlarymy, ýakynlarymy, garaňkylyk – ýalňyz ýoldaşym.