Bap 93

Reb höküm sürýär, Ol şöwkete beslenen. Reb gudrata beslenen, ony guşanan – dünýä bina edilen, asla sarsmaz ol.
2 Seniň tagtyň owaldan bina edilen, Sen barsyň ezelden bäri.
3 Ýa Reb, siller beýgeldi, siller öz sesini gataltdy, siller güwwüldisini artdyrdy.
4 Emma ägirt suwlar sesinden, kuwwatly deňiz tolkunlaryndan, beýikdäki Reb has kuwwatlydyr.
5 Seniň düzgünleriň örän ähtibarlydyr. Ýa Reb, mukaddeslik öýüňe baky mahsusdyr.