Bap 137

Babyl suwlarynyň boýunda oturyp, Siýony ýatlan wagtymyz gözýaş döküpdik.
2 Şol ýerdäki derek agaçlaryndan öz kinorlarymyzy asyp goýupdyk.
3 Bizi ýesir alanlar şol ýerde nagma talap etdiler, bize ezýet berenler şadyýanlygy talap etdiler. «Bize Siýon nagmalaryndan birini aýdyň» diýdiler.
4 «Ýat toprakda neneň edip Rebbiň nagmasyny aýdaly?!»
5 Eý, Iýerusalim, eger seni unutsam, goý, elim hünärini unutsyn.
6 Eger seni ýada salmasam, Iýerusalim şatlygymyň seresidir diýmesem, goý, dilim damagyma ýapyşsyn!
7 Ýa Reb, Iýerusalimiň ýykylan güni: «Ony ýumruň, ony ýumruň düýbüne çenli!» diýen edomlary Sen ýadyňa sal!
8 Eý, Babyl gyzy, eý, weýran bolmuş, seniň bize edenleriňi gaýtarjak nähili bagtly!
9 Seniň balalaryňy daşa urjak nähili bagtly!