Bap 123

Eý, göklerdäki tagtda Oturan, gözlerimi Saňa bakan galdyrýaryn.
2 Gullaryň öz eýeleriniň eline bakyşy kimin, gyrnaklaryň öz bikeleriniň eline bakyşy kimin, Reb bize merhemet edýänçä, biziň gözlerimiz Oňa dikilgi.
3 Bize merhemet et, ýa Reb, bize merhemet et, kemsidilmeden halys bolduk biz.
4 Bikärleriň ýaňsylaryndan, tekepbirleriň kemsitmesinden, halys boldy biziň janymyz.