Bap 146

Rebbe şan-şöhrat bolsun! Rebbi şöhratlandyr, eý, meniň janym!
2 Men ömürboýy Rebbi şöhratlandyraryn, demim barka Hudaýyma nagma aýdaryn.
3 Şazadalara, ynsan ogluna hiç bil baglamaň, çünki olar halas etmeýär.
4 Olaryň jany çykyp, topraga gaýdyp baranda, şol günüň özünde niýetleri puç bolýar.
5 Neneň bagtly Ýakubyň Hudaýyna daýanýan, onuň Hudaýy Rebbe umyt baglaýan!
6 Ýeri gögi, deňzi, onuň içindäkileri ýaradan Oldur, wepalylygy ebedi saklaýan Oldur.
7 Ol ezilenleriň hakyny alyp berýändir, açlara nan berýän Oldur, Reb ýesirleri boşadýar.
8 Reb körleriň gözüni açýar, Reb bükülenleri dikeldýär, Reb dogry ynsanlary söýýär.
9 Reb gelmişekleri gözden salmaýar, dul hatynlary, ýetimleri goldaýar, emma erbetleriň ýoluny weýran edýändir.
10 Reb höküm sürer ebedi, eý, Siýon, seniň Hudaýyň – nesillerboýy. Rebbe şan-şöhrat bolsun!