Bap 66

Eý, tutuş ýer ýüzündäki ynsanlar! Hudaýa heşelle kakyň.
2 Onuň şöhratly adyna nagmalar aýdyň, Oňa ajaýyp alkyşlar aýdyň.
3 Hudaýa diýiň: «Eý, Hudaý, işleriň neneň haýbatly! Kuwwatyňyň beýikliginden ýaňa duşmanlaryň boýun bolýarlar Saňa.
4 Saňa sežde edýär bütin ýer ýüzi; olar Saňa nagma aýdýarlar, Seniň adyňa nagma aýdýarlar». Sela
5 Gelip görüň Hudaýyň edenlerini: Ol ynsanlar arasynda edýän işlerinde haýbatly.
6 Ol deňzi gury ýere öwürdi; olar derýadan pyýada geçdi; Onuň şol ýerde edenlerine şatlandyk.
7 Ol kuwwaty arkaly höküm sürýär ebedi, milletlere garaýar Onuň gözleri; goý, pitneçiler baş galdyrmasyn. Sela
8 Eý, halklar, Hudaýymyza alkyşlar aýdyň; Oňa aýdýan alkyşlaryňyz ýaňlansyn.
9 Ol bizi aman galdyrdy, aýagymyzy büdremekden saklady.
10 Eý, Hudaý, Sen bizi synap barladyň, kümşüň arassalanyşy dek bizi sapladyň.
11 Sen bizi duzaga saldyň, arkamyza muşakgatlar ýüklediň.
12 Başymyzy ynsanlaryň aýak astyna saldyň; biz otdan geçdik, suwlardan geçdik, ahyrsoňy giň ýere bizi çykardyň.
13 Men ýakma gurbanlar bilen öýüňe baryp, Saňa eden kasamlarymy berjaý ederin.
14 Bu wadalary kynçylyga duçar bolamda, dilim sözläp, agzym kasam edipdi.
15 Saňa gurbanlyk goçlaryň tüssesi bilen semiz mallardan ýakma gurbanlary hödür ederin; öküzleri, goçlary Saňa gurban ederin. Sela
16 Eý, Hudaýdan gorkýanlar, geliň-de, diňläň! Onuň meniň üçin edenlerini aýdyp bereýin.
17 Men Oňa dat-perýat etdim, dilim bilen Ony beýgeltdim.
18 Eger ýüregimde günä bolsady, onda Taňry maňa gulak goýmazdy.
19 Emma Hudaý meni eşitdi, dogamyň sözlerine Ol dykgat berdi.
20 Goý, Hudaýa alkyş aýdylsyn, çünki meniň dogamy Ol ret etmedi, menden wepaly söýgüsini Ol gaýgyrmady.