Bap 24

Rebbiňkidir ýer we ondaky zatlar, älem hem-de onda ýaşaýanlar.
2 Çünki Ol deňizler üstünde ýeriň düýbüni tutdy hem-de ony suwlaryň üstünde gurdy.
3 Rebbiň dagyna kim çykyp biler? Mukaddes öýünde kim durup biler?
4 Elleri päk, ýüregi-de ak, köňlüni galplyga gönükdirmeýän, hile bilen kasam etmeýän ynsan.
5 Ol Rebden alar ak pata, halas edýän Hudaýyndan alar aklanma.
6 Ony – Ýakup Hudaýynyň ýüzüni agtarýanlaryň neslindendir ol.
7 Eý, derwezeler, başlaryňyzy galdyryň! Eý, gadymy gapylar, ýokary galyň! Şöhrat Şasy içerik girsin!
8 Bu şöhrat Şasy kim? Rebdir güýçli, kuwwatly, Rebdir, söweşdäki kuwwatly.
9 Eý, derwezeler, başlaryňyzy galdyryň! Eý, gadymy gapylar, ýokary galyň! Şöhrat Şasy içerik girsin!
10 Bu şöhrat Şasy kim? Ol–Hökmürowan Reb we şöhrat Şasy.