Bap 16

Dawudyň miktamy Gora meni, eý, Hudaý, çünki Seni pena tutunýan.
2 Rebbe diýdim: «Sen meniň Taňrym, maňa Senden özge hiç eşret ýokdur».
3 Ýurtdaky mukaddes halka – şu abraýly adamlara ymtylýar kalbym.
4 Özge hudaýlara eýerýänler köpelder öz hasratyny; men guýmaryn olaryň guýýan ganly içgi sadakasyny, agzamaryn olaryň atlaryny.
5 Reb meniň mirasym hem-de nesibäm, Onuň elindedir meniň ykbalym.
6 Ajaýyp ýerlerden düşdi mellegim, göwne ýakymlydyr meniň mirasym.
7 Maňa maslahat beren Rebbe alkyş aýdaryn; hatda gijelerine-de öwüt berýär ýüregim.
8 Reb elmydama gözlerimiň öňünde, sarsdyrylmaryn, çünki Ol meniň sagymda.
9 Şoňa görä ýüregim begençli, kalbym şatlanýar, meniň tenim hem asudalykda ýaşaýar.
10 Çünki meni ölüler dünýäsinde goýmarsyň, Öz sadygyň gabra girmegine razy bolmarsyň.
11 Ýaşaýyş ýoluny maňa görkezersiň: Sen huzuryňda doldurarsyň meni şatlykdan, Öz sagyňda hem – ebedilik begençden.