Bap 134

Eý, Rebbe ähli hyzmat edýänler – gijesine Reb öýünde durýanlar, Rebbi alkyşlaň!
2 Mukaddes ýere tarap elleriňizi galdyryp, Rebbi alkyşlaň.
3 Ýeri-gögi ýaradan Reb, goý, size Siýondan ak pata bersin.