Poglavlje 136

Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar: vječna je ljubav njegova!
2 Hvalite Boga nad bogovima: vječna je ljubav njegova!
3 Hvalite Gospodara nad gospodarima: vječna je ljubav njegova!
4 Jedini on učini čuda velika: vječna je ljubav njegova!
5 Mudro sazda on nebesa: vječna je ljubav njegova!
6 On utvrdi zemlju nad vodama: vječna je ljubav njegova!
7 On načini svjetlila velika: vječna je ljubav njegova!
8 Sunce da vlada danom: vječna je ljubav njegova!
9 Mjesec i zvijezde da vladaju noću: vječna je ljubav njegova!
10 On pobi prvorođence Egiptu: vječna je ljubav njegova!
11 Izvede Izraela iz njega: vječna je ljubav njegova!
12 Mišicom jakom, rukom ispruženom: vječna je ljubav njegova!
13 On Crveno more razdvoji: vječna je ljubav njegova!
14 Provede Izraela posred voda: vječna je ljubav njegova!
15 I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: vječna je ljubav njegova!
16 On narod svoj vođaše pustinjom: vječna je ljubav njegova!
17 On udari kraljeve velike: vječna je ljubav njegova!
18 I pogubi kraljeve moćne: vječna je ljubav njegova!
19 Sihona, kralja amorejskog: vječna je ljubav njegova!
20 Oga, kralja bašanskog: vječna je ljubav njegova!
21 I njihovu zemlju dade u baštinu: vječna je ljubav njegova!
22 U baštinu Izraelu, sluzi svome: vječna je ljubav njegova!
23 On se spomenu nas u poniženju našem: vječna je ljubav njegova!
24 Od dušmana nas naših oslobodi: vječna je ljubav njegova!
25 On daje hrane svakom tijelu: vječna je ljubav njegova!
26 Hvalite Boga nebeskog: vječna je ljubav njegova!