Kapittel 18

Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. Og han sa:

Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke! (18:2) Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!
2 (18:3) Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.
3 (18:4) Jeg påkaller den Høilovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender.
4 (18:5) Dødens rep omspente mig, og fordervelsens strømmer forferdet mig.
5 (18:6) Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig.
6 (18:7) I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører.
7 (18:8) Da rystet og bevet jorden, og fjellenes grunnvoller skalv, og de rystet, for hans vrede var optendt.
8 (18:9) Det steg røk op av hans nese, og fortærende ild fra hans munn; glør brente ut av ham.
9 (18:10) Og han bøide himmelen og steg ned, og det var mørke under hans føtter.
10 (18:11) Og han fór på kjeruber og fløi, og han fór hastig frem på vindens vinger.
11 (18:12) Han gjorde mørke til sitt dekke, rundt omkring sig til sitt skjul, mørke vann, tykke skyer.
12 (18:13) Frem av glansen foran ham fór hans skyer frem, hagl og gloende kull.
13 (18:14) Og Herren tordnet i himmelen, den Høieste lot sin røst høre, hagl og gloende kull.
14 (18:15) Og han utsendte sine piler og spredte dem [fiendene.] omkring -- lyn i mengde og forvirret dem.
15 (18:16) Da kom vannenes strømmer til syne, og jordens grunnvoller blev avdekket ved din trusel, Herre, for din neses åndepust.
16 (18:17) Han rakte sin hånd ut fra det høie, han grep mig; han drog mig op av store vann.
17 (18:18) Han fridde mig ut fra min sterke fiende og fra mine avindsmenn; for de var mig for mektige.
18 (18:19) De overfalt mig på min motgangs dag; men Herren blev min støtte.
19 (18:20) Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig.
20 (18:21) Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, han betalte mig efter mine henders renhet.
21 (18:22) For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud.
22 (18:23) For alle hans lover hadde jeg for øie, og hans bud lot jeg ikke vike fra mig.
23 (18:24) Og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd.
24 (18:25) Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter mine henders renhet for hans øine.
25 (18:26) Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise mann viser du dig rettvis,
26 (18:27) mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang.
27 (18:28) For du frelser elendige folk, og du fornedrer høie øine.
28 (18:29) For du lar min lampe skinne; Herren min Gud opklarer mitt mørke.
29 (18:30) For ved dig stormer jeg løs på fiendeskarer, og ved min Gud springer jeg over murer.
30 (18:31) Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.
31 (18:32) For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe, uten vår Gud?
32 (18:33) Den Gud som omgjorder mig med kraft og gjør min vei fri for støt,
33 (18:34) som gir mig føtter likesom hindene og stiller mig på mine høider,
34 (18:35) som oplærer mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen.
35 (18:36) Og du gir mig din frelse til skjold, og din høire hånd støtter mig, og din mildhet gjør mig stor.
36 (18:37) Du gjør rummet vidt for mine skritt under mig, og mine ankler vakler ikke.
37 (18:38) Jeg forfølger mine fiender og når dem, og jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem.
38 (18:39) Jeg knuser dem, så de ikke makter å reise sig; de faller under mine føtter.
39 (18:40) Og du omgjorder mig med kraft til krig, du bøier mine motstandere under mig.
40 (18:41) Og mine fiender lar du vende mig ryggen, og mine avindsmenn utrydder jeg.
41 (18:42) De roper, men der er ingen frelser -- til Herren, men han svarer dem ikke.
42 (18:43) Og jeg knuser dem som støv for vinden, jeg tømmer dem ut som søle på gatene.
43 (18:44) Du redder mig fra folkekamper, du setter mig til hode for hedninger; folkeferd som jeg ikke kjenmer, tjener mig.
44 (18:45) Bare de hører om mig, blir de mig lydige; fremmede kryper for mig.
45 (18:46) Fremmede visner bort og går bevende ut av sine borger.
46 (18:47) Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses Gud,
47 (18:48) den Gud som gir mig hevn og legger folkeferd under mig,
48 (18:49) som frir mig ut fra mine fiender; ja, over mine motstandere ophøier du mig, fra voldsmannen redder du mig.
49 (18:50) Derfor vil jeg prise dig iblandt hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn.
50 (18:51) Han gjør frelsen stor for sin konge, han gjør miskunnhet mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid.