Kapittel 89

En læresalme av Etan, esrahitten.

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid; fra slekt til slekt vil jeg kunngjøre din trofasthet med min munn. (89:2) Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid; fra slekt til slekt vil jeg kunngjøre din trofasthet med min munn.
2 (89:3) For jeg sier: Miskunnhet bygges op til evig tid, i himmelen grunnfester du din trofasthet.
3 (89:4) Du sier: Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, jeg har svoret David, min tjener:
4 (89:5) Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela.
5 (89:6) Og himlene priser din underfulle gjerning, Herre, og din trofasthet prises i de helliges forsamling.
6 (89:7) For hvem i det høie er å ligne med Herren? Hvem er Herren lik blandt Guds sønner,
7 (89:8) en Gud, såre forferdelig i de helliges hemmelige råd og fryktelig for alle dem som er omkring ham?
8 (89:9) Herre, hærskarenes Gud, hvem er sterk som du, Herre? Og din trofasthet er rundt omkring dig.
9 (89:10) Du er den som hersker over havets overmot; når dets bølger reiser sig, lar du dem legge sig.
10 (89:11) Du har sønderknust Rahab som en ihjelslått; med din styrkes arm har du spredt dine fiender.
11 (89:12) Dig hører himlene til, dig også jorden; jorderike og alt det som fyller det -- du har grunnfestet dem;
12 (89:13) nord og syd -- du har skapt dem; Tabor og Hermon jubler over ditt navn.
13 (89:14) Du har en arm med velde; sterk er din hånd, ophøiet er din høire hånd.
14 (89:15) Rettferd og rett er din trones grunnvoll; nåde og sannhet går frem for ditt åsyn.
15 (89:16) Salig er det folk som kjenner til jubel; [nemlig over Herren, sin konge] Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.
16 (89:17) I ditt navn skal de fryde sig hele dagen, og ved din rettferdighet blir de ophøiet.
17 (89:18) For du er deres styrkes pryd, og ved din godhet ophøier du vårt horn.
18 (89:19) For Herren er vårt skjold, og Israels Hellige vår konge.
19 (89:20) Dengang talte du i et syn til dine fromme [Guds folk.] og sa: Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har ophøiet en ung mann av folket.
20 (89:21) Jeg har funnet David, min tjener, jeg har salvet ham med min hellige olje.
21 (89:22) Min hånd skal alltid være med ham, og min arm skal gi ham styrke.
22 (89:23) Fienden skal ikke plage ham, og den urettferdige skal ikke undertrykke ham.
23 (89:24) Men jeg vil sønderknuse hans motstandere for hans åsyn og slå dem som hater ham.
24 (89:25) Og min trofasthet og min miskunnhet skal være med ham, og i mitt navn skal hans horn ophøies.
25 (89:26) Og jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høire hånd på elvene.
26 (89:27) Han skal rope til mig: Du er min far, min Gud og min frelses klippe.
27 (89:28) Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden.
28 (89:29) Jeg vil bevare min miskunnhet mot ham til evig tid, og min pakt skal stå fast for ham.
29 (89:30) Og jeg vil la hans avkom bli til evig tid og hans trone som himmelens dager.
30 (89:31) Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer i mine bud,
31 (89:32) dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger,
32 (89:33) da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerning med plager.
33 (89:34) Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte;
34 (89:35) jeg vil ikke bryte min pakt og ikke forandre hvad som gikk ut fra mine leber.
35 (89:36) Ett har jeg svoret ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve:
36 (89:37) Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn.
37 (89:38) Som månen skal den stå evindelig, og vidnet i det høie er trofast. Sela.
38 (89:39) Og du har forkastet og forsmådd, du er blitt harm på din salvede.
39 (89:40) Du har rystet av dig pakten med din tjener, du har vanhelliget hans krone ned i støvet.
40 (89:41) Du har revet ned alle hans murer, du har lagt hans festninger i grus.
41 (89:42) Alle de som går forbi på veien, har plyndret ham; han er blitt til hån for sine naboer.
42 (89:43) Du har ophøiet hans motstanderes høire hånd, du har gledet alle hans fiender.
43 (89:44) Og du lot hans skarpe sverd vike og lot ham ikke holde stand i striden.
44 (89:45) Du har gjort ende på hans glans og kastet hans trone i støvet.
45 (89:46) Du har forkortet hans ungdoms dager, du har dekket ham med skam. Sela.
46 (89:47) Hvor lenge, Herre, vil du skjule dig evindelig? Hvor lenge skal din harme brenne som ild?
47 (89:48) Kom dog i hu hvor kort mitt liv er, hvor forgjengelige du har skapt alle menneskenes barn!
48 (89:49) Hvem er den mann som lever og ikke ser døden, som frir sin sjel fra dødsrikets vold? Sela.
49 (89:50) Hvor er, Herre, dine forrige nådegjerninger, som du tilsvor David i din trofasthet?
50 (89:51) Kom i hu, Herre, dine tjeneres vanære, at jeg må bære alle de mange folk i mitt skjød,
51 (89:52) at dine fiender håner, Herre, at de håner din salvedes fotspor!
52 (89:53) Lovet være Herren til evig tid! Amen, amen.