Isahluko 103

Mbonge uJehova, mphefumulo wami; konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele.
2 Mbonge uJehova, mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa,
3 yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho;
4 okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele;
5 osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi.
6 UJehova ubenzela bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela.
7 Wamazisa uMose izindlela zakhe, nabantwana bakwa-Israyeli izenzo zakhe.
8 UJehova unobubele nesihawu; wephuza ukuthukuthela, kuvama umusa.
9 Akathethi njalonjalo; akagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade.
10 Akasiphathi njengokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu.
11 Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo.
12 Njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu.
13 Njengoyise ehawukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo.
14 Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu; uyakhumbula ukuthi siluthuli.
15 Izinsuku zomuntu zinjengotshani; uyakhahlela njengembali yasendle.
16 Ngokuba umoya uyadlula phezu kwayo, bese yinyamalala, nendawo yayo ingabe isayazi.
17 Kepha umusa kaJehova uphezu kwabamesabayo kwaphakade kuze kube phakade, nokulunga kwakhe kubantwana babantwana,
18 kubo abagcina isivumelwano sakhe bekhumbula iziyalezo zakhe ukuba bazenze.
19 UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosi ezulwini; nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke.
20 Bongani uJehova nina zingelosi zakhe, nina maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe.
21 Bongani uJehova nina mabandla onke akhe, nina zinceku zakhe enenza intando yakhe.
22 Bongani uJehova nina misebenzi yakhe yonke ezindaweni zonke zombuso wakhe. Mbonge uJehova, mphefumulo wami.