Isahluko 54

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. IMaskili likaDavide ekufikeni kwabaseZifi bethi kuSawule: “UDavide ucashile kithina.” Nkulunkulu, ngisindise ngegama lakho, ngahlulele ngamandla akho. 54:1 AmaH. 20:1; 31:3.
2 Nkulunkulu, yizwa umkhuleko wami, ubeke indlebe emazwini omlomo wami.
3 Ngokuba abafo bangivukele; izidlova zifuna umphefumulo wami; azimbekile uNkulunkulu phambi kwazo. Sela 54:3 AmaH. 10:4.
4 Bheka, uNkulunkulu ungumsizi wami; iNkosi ikubo abaphasa umphefumulo wami.
5 Uyabuyisela okubi ezitheni zami; zibhubhise ngokweqiniso lakho.
6 Ngizakunikela kuwe ngesihle; ngizakulibonga igama lakho, Jehova, ngokuba lihle.
7 Ngokuba ungikhululile ekuhluphekeni konke; neso lami libuka izitha zami, lidele.