Isahluko 55

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. IMaskili likaDavide. Lalela, Nkulunkulu, umkhuleko wami, ungazifihli ekunxuseni kwami.
2 Ngizwele, ungiphendule; ngiyayaluza ekukhaleni kwami, ngiyabubula
3 ngenxa yezwi lesitha, ngenxa yokucindezela komubi; ngokuba bagingqela okubi phezu kwami; bangizingela bethukuthele.
4 Inhliziyo yami iyathuthumela phakathi kwami; amavuso okufa angehlele. 55:4 AmaH. 18:4.
5 Ngifikelwe luvalo nokuqhaqhazela; ngikhwelwe ngukwesaba okukhulu.
6 Besengithi: “Sengathi ngingaba namaphiko njengejuba; ngabe ngindizela ekudeni, ngihlale khona.” 55:6 Jer. 9:2.
7 Bheka, bengiyakubaleka, ngiye kude, ngingenise ehlane. Sela
8 Ngabe ngiphuthuma indawo yokuphepha emoyeni ovunguzayo nasesiphephweni.
9 Bachithe, Nkosi, uphambanise ulimi lwabo, ngokuba ngibonile ubudlwangudlwangu nokuxabana emzini. 55:9 Gen. 11:9.
10 Imini nobusuku bahamba bezungeza phezu kwezingange zawo; okubi nokushinga kuphakathi kwawo.
11 Ububi buphakathi kwawo; imbandezelo nenkohliso akusuki esigcawini sawo.
12 Ngokuba akusiso isitha esingiklolodelayo; ngabe ngiyakuthwala; akusiye ongizondayo oziphakamise phezu kwami; ngabe ngamcashela;
13 kepha nguwe ntanga yami, mhlobo wami nomngane wami. 55:13 2 Sam. 16:23.
14 Sasihlalisana kamnandi; sasiya endlini kaNkulunkulu kanye nebandla elithokozayo.
15 Ukufa makubazume, bashonele endaweni yabafileyo besezwa, ngokuba ububi busezindlini zabo nasezinhliziyweni zabo. 55:15 Num. 16:23.
16 Mina ngizakukhala kuNkulunkulu; uJehova uzakungisindisa.
17 Kusihlwa nasekuseni nasemini ngizakuzikhalela, ngibubule, abeselizwa izwi lami. 55:17 Dan. 6:10.
18 Uyawuhlenga umphefumulo wami ngokuthula, bangasondeli kimi, ngokuba baningi abamelene nami. 55:18 AmaH. 56:2.
19 UNkulunkulu uzakuzwa, abaphendule, yena okhona kwaphakade. Sela Yibona kambe okungekho kubo ukuphenduka, nabangamesabiyo uNkulunkulu.
20 Ubeka isandla ngakuye ohlalisene kahle naye; udumazile isivumelwano sakhe.
21 Umlomo wakhe ubushelezi kunephehlwa, kepha inhliziyo yakhe iyimpi; amazwi akhe athambile kunamafutha; nokho ayizinkemba ezikhokhiweyo. 55:21 AmaH. 57:4; 59:7.
22 Phonsa phezu kukaJehova umthwalo wakho, uzakukuphasa; akayikuvuma naphakade ukuba olungileyo azanyazanyiswe. 55:22 Math. 6:25; Luk. 12:22; 1 Pet. 5:7.
23 Wena Nkulunkulu uyakubaphonsa egodini lokubhubhisa; abantu begazi nenkohliso abayikufinyelela nasenxenyeni yezinsuku zabo; kepha mina ngizakwethemba wena.