Isahluko 41

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Ubusisiwe onakekela ohluphekayo; uJehova uyakumsindisa osukwini olubi. 41:1 AmaH. 112:5,9; IzA. 19:17; Isaya 58:7.
2 UJehova uyakumlondoloza, amphilise; uyakubusiswa emhlabeni; awuyikumnikela entandweni yezitha zakhe. 41:2 Dan. 4:24.
3 UJehova uyakumphasa ecansini egula; wena uyakuguqula ukhukho lwakhe ekuguleni kwakhe. 41:3 2 AmaKh. 20:7.
4 Mina ngithi: “Jehova, ngihawukele, uphulukise umphefumulo wami, ngokuba ngonile kuwe.”
5 Izitha zami zikhuluma okubi ngami, zithi: “Uzakufa nini, igama lakhe lichitheke, na?”
6 Nalapho kuza ozongibona, ukhuluma amanga; inhliziyo yakhe izibuthela ukonakala, abesephuma akhulume ngakho.
7 Bonke abangizondayo banyenyezelana ngami: bangisongozela okubi, bathi: 41:7 Luk. 11:54.
8 “Into embi inamathele kuye; olele phansi kasayikululama.”
9 Yebo, nomhlobo wami ebengimethemba, obedla isinkwa sami, ungiphakamisele isithende sakhe. 41:9 Math. 26:14; Mark. 14:10; Luk. 22:4; Joh. 13:18; IzE. 1:16.
10 Kepha wena Jehova, ngihawukele, ungilulamise, ukuze ngibaphindisele.
11 Ngalokho ngiyazi ukuthi uyangithanda, ngokuba isitha sami asihalalisi phezu kwami.
12 Mina uyangimisa ebuqothweni bami; uyangibeka phambi kobuso bakho kuze kube phakade. 41:12 AmaH. 18:20.
13 Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, kusukela phakade kuze kube phakade. Amen, Amen.