Isahluko 7

IShigayoni likaDavide alihubela uJehova ngenxa yamazwi kaKushe wakwaBenjamini. Jehova, Nkulunkulu wami, ngiyaphephela kuwe;
2 ngisindise kubo bonke abangizingelayo, ungikhulule, bangaze bawudwengule umphefumulo wami njengengonyama eklebhula, kungekho okhululayo.
3 Jehova Nkulunkulu wami, uma ngikwenzile lokho, uma kukhona okubi ezandleni zami,
4 uma ngiphindise okubi kohlalisene nami ngokuthula, ngaphanga isitha sami kungekho sici,
5 isitha masiwuzingele umphefumulo wami, siwufice, sikunyathele phansi ukuphila kwami, nesithunzi sami sisilahle phansi othulini. Sela
6 Sukuma, Jehova, ngentukuthelo yakho, uvuke ngenxa yolaka lwezitha zami, ungimele; ngokuba uyalezile ukwahlulela.
7 Umhlangano wezizwe mawukuphahle, ubuyele phezulu ngaphezu kwawo.
8 UJehova uyahlulela izizwe; ngahlulele, Jehova, ngokulunga kwami nangobuqotho bami obukimi.
9 Makuphele ukonakala kwababi, kepha olungileyo mawumqinise. Nguwe phela ohlola izinhliziyo nezinso, Nkulunkulu olungileyo.
10 Isihlangu sami sikuNkulunkulu osindisa abaqotho ngenhliziyo.
11 UNkulunkulu ungumahluleli olungileyo; unguNkulunkulu othukuthela imihla yonke.
12 Uma umuntu engaphenduki, uyakulola inkemba yakhe, ansale umnsalo wakhe, awulungisele,
13 izikhali zokubulala azibhekisele kuye; imicibisholo uyenza ishise.
14 Unemihelo ngobubi; ukhulelwe ngukona, uzala amanga.
15 Umgodi uwumba, uwugubha, kepha ukhalakathela egebeni alenzileyo.
16 Ukwelelesa kwakhe kubuyela ekhanda lakhe; ubudlwangudlwangu bakhe behlela okhakhayini lwakhe.
17 Ngizakumbonga uJehova ngokokulunga kwakhe, ngihubele igama likaJehova oPhezukonke.