Isahluko 122

Igama lokukhuphuka. ElikaDavide. Ngajabula lapho bethi kimi: “Masiye endlini kaJehova.”
2 Izinyawo zethu sezimi emasangweni akho, Jerusalema,
3 Jerusalema, wena owakhiwe njengomuzi ohlanganisiwe ngokuqinileyo,
4 lapho imindeni ikhuphukela khona, imindeni kaJehova, ngokomthetho ka-Israyeli ukuba idumise igama likaJehova.
5 Ngokuba kumisiwe khona izihlalo zokwahlulela, izihlalo zobukhosi zendlu kaDavide.
6 Khulekelani ukuthula kwaseJerusalema: “Abakuthandayo bayakuphumelela kahle.
7 Makube khona ukuthula phakathi kwezingange zakho, nenhlanhla ezindlini zakho zobukhosi.”
8 Ngenxa yabafowethu nabangane bethu ngizakuthi manje: “Makube khona ukuthula kuwe.”
9 Ngenxa yendlu kaJehova uNkulunkulu wethu ngiyakukufunela okuhle.