Isahluko 20

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. UJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka; igama likaNkulunkulu kaJakobe malikuvikele.
2 Makakuthumele usizo lwasendlini engcwele, akusekele ngamandla aseSiyoni.
3 Makakhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa, awamukele umnikelo wakho wokushiswa. Sela
4 Makakunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke.
5 Siyahalalisa ngensindiso yakho, siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho.
6 Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe: esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene.
7 Abanye izinqola, abanye amahhashi, kepha thina sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu.
8 Bayathoba, bawe; kepha thina siyavuka, sime.
9 Sindisa, Jehova! INkosi mayisiphendule ngosuku lokukhala kwethu.