Isahluko 140

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Ngikhulule, Jehova, kumuntu omubi, ngilondoloze kumuntu oyisidlwangudlwangu.
2 Baceba okubi enhliziyweni yabo; izinsuku zonke baviva impi.
3 Bayalola ulimi lwabo njengenyoka; isihlungu samabululu siphansi kwezindebe zabo. Sela
4 Ngilondoloze ezandleni zomubi, ngilinde kumuntu oyisidlwangudlwangu, oceba ukukhuba izinyawo zami.
5 Abazidlayo bangifihlela ugibe; ngezintambo bendlala inetha; eceleni kwendlela bangibekela izihibe. Sela
6 Ngathi kuJehova: ´┐ŻUnguNkulunkulu wami wena.´┐Ż Yizwa, Jehova, izwi lokunxusa kwami.
7 Jehova Nkosi yami, mandla ensindiso yami, uvikela ikhanda lami ngosuku lokulwa.
8 Ungazivumeli, Jehova, izifiso zababi; ungaphumelelisi amacebo abo, funa baziphakamise. Sela
9 Maqondana nesihlungu sabangizungezayo mabambozwe ngububi bomlomo wabo.
10 Amalahle ashisayo mawawele phezu kwabo; mabaphonswe emlilweni nasemigodini ejulileyo, bangabe besavuka.
11 Umuntu wamanga makangamiswa emhlabeni; ububi mabuzingele umuntu oyisidlwangudlwangu, abhujiswe.
12 Ngiyazi ukuthi uJehova uyakumela udaba lohluphekayo nokufaneleyo kwabampofu.
13 Impela abalungileyo bayakubonga igama lakho; abaqotho bayakuhlala ebusweni bakho.