Isahluko 82

Ihubo lika-Asafa. UNkulunkulu umi emhlanganweni wawonkulunkulu; uyahlulela phakathi kwawonkulunkulu.
2 Koze kube nini nahlulela ngokungalungile nikhetha ubuso bababi na? Sela
3 Yahlulelani ompofu nentandane, nimenzele okufaneleyo olusizi noswelayo.
4 Khululani oswelayo nompofu, nibophule esandleni sababi.
5 Abanakwazi, abanakuqonda, bahamba ebumnyameni; izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama.
6 Mina ngathi: “Ningonkulunkulu nina,” nonke ningamadodana oPhezukonke.
7 Kanti nokho niyakufa njengabantu nje, niwe njengesinye sezikhulu.
8 Vuka, Nkulunkulu, wahlulele umhlaba, ngokuba wena uyindlalifa yezizwe zonke.