Isahluko 87

Elamadodana kaKora. Ihubo. Igama. Isisekelo asibekileyo sisezintabeni ezingcwele.
2 UJehova uyawathanda amasango aseSiyoni kunazo zonke izindlu zikaJakobe.
3 Okudumisekayo kukhulunywa ngawe, muzi kaNkulunkulu. Sela
4 Ngiyakubala uRahabi neBabele kulabo abangaziyo; yebo, iFilistiya neThire kanye neKushe azalelwa khona.
5 Kuyakuthiwa ngeSiyoni: “Yilo nalo wazalelwa khona; oPhezukonke uyaliqinisa.”
6 Mhla uJehova eloba izizwe uyakubala ukuthi lo wazalelwa khona. Sela
7 Abahubayo nabasinayo bathi: “Imithombo yami yonke ikuwe.”