Isahluko 120

Igama lokukhuphuka. Ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova, wangiphendula.
2 Jehova, hlenga umphefumulo wami emlonyeni wamanga nasolimini lwenkohliso.
3 Uyakuvuzwa ngani, uyakwenezelelwani wena lulimi lwenkohliso, na?
4 Imicibisholo ebukhali yeqhawe namalahle omlilo.
5 Maye kimi! Ngokuba ngigogobele kwaMesheke, ngihlezi ematendeni akwaKedari.
6 Umphefumulo wami sekukade wahlala naye ozonda ukuthula.
7 Ngingowokuthula; kepha uma ngikhuluma, bangabalwayo.