Isahluko 29

Ihubo likaDavide. Mnikeni uJehova, nina madodana kaNkulunkulu, mnikeni uJehova udumo namandla.
2 Mnikeni uJehova udumo lwegama lakhe, nikhuleke kuJehova emvunulweni engcwele.
3 Izwi likaJehova liphezu kwamanzi, uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma; uJehova uphezu kwamanzi amakhulu.
4 Izwi likaJehova linamandla; izwi likaJehova linenkazimulo.
5 Izwi likaJehova liyaphula imisedari; uJehova waphula imisedari yaseLebanoni.
6 ILebanoni ulitshekulisisa okwenkonyane, neSiriyoni njengethole lenyathi.
7 Izwi likaJehova lidabula amalangabi omlilo.
8 Izwi likaJehova lizamazamisa ihlane; uJehova uzamazamisa ihlane laseKadeshi.
9 Izwi likaJehova liphunzisa izimbabala; lihluba amahlathi; nasethempelini lakhe konke kuthi: “Udumo!”
10 UJehova wayehlezi ebusa phezu kukazamcolo; uJehova uhlezi eyinkosi kuze kube phakade.
11 UJehova uzakunika abantu bakhe amandla; uJehova uzakubusisa abantu bakhe ngokuthula.