Isahluko 51

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide ekufikeni komprofethi uNathani kuye emva kokuya kwakhe kuBati Sheba. Ngihawukele, Nkulunkulu, ngokomusa wakho; yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu.
2 Ngigezisise ebubini bami, ungihlanze esonweni sami.
3 Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami; isono sami siphambi kwami njalo.
4 Ngonile kuwe wena wedwa, ngakwenza okubi emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho, uchache ekwahluleleni kwakho. 51:4 Rom. 3:4.
5 Bheka, ngazalelwa ebubini, umame wangithabatha esonweni. 51:5 Gen. 8:21; Jobe 14:4; 25:4; Joh. 3:6.
6 Bheka, uthanda iqiniso ngaphakathi enhliziyweni; wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo.
7 Ngihlanze ngehisopi, ngihlambuluke; ngigeze, ngibe mhlophe kuneqhwa. 51:7 Lev. 14:4,6; Num. 19:18; Isaya 1:18.
8 Ngizwise intokozo nenjabulo, ukuze ethabe amathambo owachobozileyo.
9 Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesule zonke izenzo zami ezimbi.
10 Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. 51:10 Hez. 11:19; 36:26.
11 Ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki uMoya wakho oNgcwele.
12 Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho, ungiphase ngomoya ovumayo. 51:12 Rom. 8:15.
13 Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho; nezoni ziyakuphendukela kuwe.
14 Ngikhulule ecaleni legazi, Nkulunkulu, Nkulunkulu wensindiso yami. Khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho. 51:14 2 Sam. 11:17.
15 Nkosi, vula izindebe zami, ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho.
16 Ngokuba awuwuthandi umhlatshelo; noma bengizakukunika umnikelo wokushiswa, ubungayikuthokoza ngawo. 51:16 AmaH. 40:6; Hos. 6:6.
17 Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo; inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo, Nkulunkulu, awuyikuyidelela. 51:17 Isaya 66:2.
18 Lenzele iSiyoni okuhle ngokomusa wakho, uzakhe izingange zaseJerusalema.
19 Khona uyakuyijabulela iminikelo yokulunga eshiswayo neshiswa yonke; khona bayakunikela ngezinkunzi phezu kwe-altare lakho.