Isahluko 45

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze. Elamadodana kaKora. IMaskili. Igama lothando. Inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle; ngikhuluma igama engiliqambe ngenkosi; ulimi lwami lulusiba loloba ngokushesha. 45:1 AmaH. 2:6.
2 Umuhle wena kunabantwana babantu; ubuhle buthululelwe ezindebeni zakho; ngakho-ke uNkulunkulu ukubusisile kuze kube phakade. 45:2 IsiHlab. 5:10; Luk. 4:22.
3 Bophela inkemba yakho okhalweni lwakho wena qhawe, kube ngukuphakama kwakho nobukhosi bakho.
4 Hlahlameleka ebukhosini bakho, uqhubeke ngenxa yeqiniso nokuthobeka nokulunga; isandla sakho sokunene siyakukufundisa izinto ezesabekayo. 45:4 AmaH. 72:4.
5 Imicibisholo yakho ibukhali, izizwe ziyawa phansi kwakho; isenhliziyweni yezitha zenkosi.
6 Isihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu, singesaphakade naphakade; intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. 45:6 2 Sam. 7:13,16; AmaH. 89:4; Heb. 1:8.
7 Ukuthandile ukulunga, wakuzonda okubi: ngakho-ke uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho, ukugcobile ngamafutha enjabulo ngokungaphezu kwabangane bakho.
8 Zonke izingubo zakho ziqholiwe ngenhlaka, nenhlaba, nekasiya; ezindlini zobukhosi zophondo lwendlovu ukubethwa kwezingubhu zezintambo kukujabulisile.
9 Amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho abadumileyo; inkosikazi imi ngakwesokunene sakho, ihlobe igolide lase-Ofiri.
10 Mawuzwe-ke, ndodakazi, uqaphele, ubeke indlebe yakho, ukhohlwe isizwe sakini nendlu kayihlo, 45:10 Gen. 12:1.
11 yikhona inkosi izakubuthanda ubuhle bakho, ngokuba yona iyinkosi yakho, woyikhothamela.
12 Indodakazi yaseTire, yebo, nabacebileyo babantu bancenga umusa wakho ngesipho. 45:12 AmaH. 68:29; Isaya 23:18; 60:6.
13 Indodakazi yenkosi inhle kakhulu, ilapho phakathi; ingubo yayo yalukiwe ngegolide.
14 Iyiswa enkosini igqoke izingubo ezifekethisiweyo; izintombi ezingabangane bayo ziyayilandela; ziyiswa kuwe.
15 Ziyiswa ngokujabula nangokwethaba, zingena endlini yenkosi.
16 Amadodana akho ayakuba sesikhundleni sawoyihlo; uyakuwabeka abe yizikhulu emhlabeni wonke. 45:16 Math. 19:28; IsAmb. 1:6; 5:10.
17 Igama lakho ngiyakulenza likhunjulwe ezizukulwaneni zonke; ngakho-ke izizwe ziyakukubonga kuze kube phakade naphakade.